දකුණු අප්‍රිකා සමාගම් නීතිමය සහාය

දකුණු අප්‍රිකා සමාගම් නීති ආධාර I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක සමාජ ඇල්ජරි

නීති ආධාරක සමාජ ඇල්ජරී I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

ඇන්ගෝලා සමාගම් නීතිමය සහාය

ඇන්ගෝලා සමාගම් නීතිමය සහාය I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක සමාජ කැමරාව

නීති ආධාරක සමාජ කැමරාව I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

කෙන්යා සමාගම් නීතිමය සහාය

කෙන්යා සමාගම් නීති ආධාර I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක සමාජ කෝට් ඩිවෝයර්

සොසයිට් කෝට් ඩිවොයර් නීතිමය සහාය මම නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

මැඩගස්කර සමාගම් නීතිමය සහාය

මැඩගස්කර සමාගම් නීතිමය සහාය I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

මොරිෂස් කම්පනි නීත්‍යානුකූල සහාය

මොරිෂස් සමාගම් නීතිමය සහාය I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක මොරොක්කෝ

නීති ආධාරක මොරොක්කෝ I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක සමාජ කොංගෝ (DRC)

නීති ආධාරක සමාජ කොංගෝ (ඩීආර්සී) මම නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

නීති ආධාරක සමාජ සෙනෙට්

සමාජීය නීතිමය සහාය I නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය

සොසයිට් ටියුනීසියාව නීතිමය සහාය

සමාජීය ටියුනීසි නීතිමය සහාය මම නීතිමය උපදේශනය - ගිණුම්කරණය
×
ඩුබායි එල්එල්සී - ආර්.ඒ.කේ.
×
එංගලන්ත සමාගම - එල්එල්පී
×
ලිතුවේනියා යූඒබී
×
ලැට්වියාව SIA
×
පෝලන්තය SPZOO
×
ඩෙලවෙයාර් එල්එල්සී - කෝප්
×
එස්තෝනියාව හෝ
×
සීෂෙල්ස් අයි.බී.සී.
×
පැනමා අයි.බී.සී.
භාෂාව "